กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตี (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2565 (28 ม.ค. 2565)

ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตี (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2565 (28 ม.ค. 2565)

 

ตารางปฏิบัติงาน