กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษา อื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่5) พ.ศ.2564 (ลงวันที่ 26 พ.ย. 64)

ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษา อื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่5) พ.ศ.2564 (ลงวันที่ 26 พ.ย. 64)

 

ตารางปฏิบัติงาน