กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564 (29 ต.ค.64)

ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564 (29 ต.ค.64)

 

ตารางปฏิบัติงาน