กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ที่มาช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ลงวันที่ 29 ต.ค.64)

ระเบียบ ว่าด้วยค่าตอบแทนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่มาช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุทราเวช (ลงวันที่ 29 ต.ค.64)

 

ตารางปฏิบัติงาน