กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 26 พ.ย. 64)

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 26 พ.ย. 64)

 

ตารางปฏิบัติงาน