กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์(16 ก.ย.2564)

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (16 ก.ย. 2564)

 

ตารางปฏิบัติงาน