กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลง 27 ส.ค. 2564

ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลง 27 ส.ค. 2564

 

ตารางปฏิบัติงาน