กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน (ฉบับที่4) พ.ศ.2563 ลง 12 ต.ค. 63

ระเบียบ คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน (ฉบับที่4) พ.ศ.2563 ลง 12 ต.ค. 63

 

ตารางปฏิบัติงาน