กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564 ลง 28 ส.ค.2563

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564 ลง 28 ส.ค.2563

 

 

ตารางปฏิบัติงาน