กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่25 พ.ค. 64)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่25 พ.ค. 64)

 

ตารางปฏิบัติงาน