กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วยการเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการศึกษาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564 วันที่ 28 พ.ค. 2564

ระเบียบ ว่าด้วยการเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการศึกษาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564 วันที่ 28 พ.ค. 2564.pdf

 

ตารางปฏิบัติงาน