กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564 (26 มี.ค 64)

ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564 (26 มี.ค 64)

 

ตารางปฏิบัติงาน