กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 2563 (27 พ.ย 63)

ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 2563 (27 พ.ย 63)

 

ตารางปฏิบัติงาน