กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ มมส ว่าด้วยการริหารงานศูนย์หนังสือ มมส พ.ศ.2540 พ.ศ. 2563

ระเบียบ  ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ มมส ว่าด้วยการริหารงานศูนย์หนังสือ มมส พ.ศ.2540 พ.ศ. 2563

 

ตารางปฏิบัติงาน