กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ ขอตำแหน่ง ผศ. รศ. 2563 (30 ต.ค 63)

ข้อบังคับ มมส ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ ขอตำแหน่ง ผศ. รศ. 

 

ตารางปฏิบัติงาน