กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน-ทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย 2563 (30 ต.ค 63)

ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน-ทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย 2563 (30 ต.ค 63)

 

ตารางปฏิบัติงาน