กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ลงวันที่ 5 มิ.ย. 56)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ลงวันที่ 5 มิ.ย. 56)

 

ตารางปฏิบัติงาน