กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

  • คณบดี

​      - คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณบดีคณศิลปกรรมศาสตร์ฯ(23 ธ.ค.65)

  • รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

         - คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ (23 มิ.ย. 64)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • คณบดี
 
 
 
 
 
 
 
  • รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • คณบดี
 
 
 
 
 

 

  • รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางปฏิบัติงาน