กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

  • คณบดี
  • รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • คณบดี
 
 
 
 
 
 
 
  • รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • คณบดี
 
 
 
 
 

 

  • รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางปฏิบัติงาน