กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว) (28 ส.ค.63)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว) (28 ส.ค.63) 

 

ตารางปฏิบัติงาน