กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (10 ส.ค. 63)

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (10 ส.ค. 63)

 

ตารางปฏิบัติงาน