กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

พ.ศ. 2563 (23 มิ.ย. 63)

พ.ศ. 2563 (23 มิ.ย. 63)

- นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย

- นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ

 

ตารางปฏิบัติงาน