กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (13 ม.ค. 58)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลงวันที่ 13 ม.ค. 58) 

 

ตารางปฏิบัติงาน