กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชแทนตำแหน่งที่ว่าง และขยายระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการ (26 มิ.ย. 63)

คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชแทนตำแหน่งที่ว่าง และขยายระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการ (26 มิ.ย. 63)

 

ตารางปฏิบัติงาน