กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (18 มิ.ย. 56)

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๒๓๕๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลงวันที่ 18 มิ.ย. 56) 

 

ตารางปฏิบัติงาน