กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (5 พ.ค. 63)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (5 พ.ค. 63)

 

ตารางปฏิบัติงาน