กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 10 มี.ค. 63 (นายสราวุธ เบญจกุล)

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 10 มี.ค. 63 (นายสราวุธ เบญจกุล)

 

ตารางปฏิบัติงาน