กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) (28 ก.พ. 63)

คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) (28 ก.พ. 63) 

 

ตารางปฏิบัติงาน