กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้่อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 31 ม.ค. 63)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้่อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 31 ม.ค. 63) 

 

ตารางปฏิบัติงาน