กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (7 ม.ค. 63)

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (7 ม.ค. 63)

 

ตารางปฏิบัติงาน