กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (8 ม.ค. 63)

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (8 ม.ค. 63) 

 

ตารางปฏิบัติงาน