กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล) (24 ธ.ค. 62)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล) (24 ธ.ค. 62) 

 

ตารางปฏิบัติงาน