กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ลงวันที่ 4 ต.ค. 62)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ลงวันที่ 4 ต.ค. 62) 

 

ตารางปฏิบัติงาน