กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

 

ตารางปฏิบัติงาน