กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ 2562 

 

ตารางปฏิบัติงาน