กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 8 มี.ค 39 )

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 8 มี.ค 39 )

 

ตารางปฏิบัติงาน