กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (26 เม.ย. 62)

คำสั่ง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (26 เม.ย. 62)

 

ตารางปฏิบัติงาน