กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

 

ประกาศ
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ประกาศ
 กำหนดการและขั้นตอน

 

ตารางปฏิบัติงาน