กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

 

ประกาศ
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ประกาศ
 กำหนดการและขั้นตอน

 

ตารางปฏิบัติงาน