กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 ม.ค. 62)

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 ม.ค. 62)

 

ตารางปฏิบัติงาน