กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ลงวันที่ 25 ม.ค. 62)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ลงวันที่ 25  ม.ค. 62)

 

ตารางปฏิบัติงาน