กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (26 ธ.ค. 61)

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (26 ธ.ค. 61)

 

ตารางปฏิบัติงาน