กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (28 ก.ย. 61)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (28 ก.ย. 61) 

 

ตารางปฏิบัติงาน