กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2561

 

ตารางปฏิบัติงาน