กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2561

 

ตารางปฏิบัติงาน