กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล) (ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล) (ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61)

 

ตารางปฏิบัติงาน