กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (21 ต.ค.58)

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (21 ต.ค.58) 

 

ตารางปฏิบัติงาน