กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561

ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561

 

ตารางปฏิบัติงาน