กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ลงวันที่ 13 ต.ค. 57)

 

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ลงวันที่ 13 ต.ค. 57) 

 

ตารางปฏิบัติงาน