กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส) (ลงวันที่ 27 พ.ค 56)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส) (ลงวันที่ 27 พ.ค 56) 

 

ตารางปฏิบัติงาน