กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

 

ตารางปฏิบัติงาน