กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 20 (21 พ.ย. 60)

ครั้งที่ 20 (21 พ.ย. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

                   3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 รายการ รวมจำนวน 865,500 บาท

(แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)  

                      4.1.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติม

ภายใต้ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) และ

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชีย (University of East Asia) ประเทศญี่ปุ่น

 

4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและประชาชน ไปทำงานต่างประเทศ” ระหว่าง ศูนย์เซจง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

4.1.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ ธนาคารออมสิน

 

                       4.1.5 การพิจารณาอนุมัติลดหย่อนค่าหน่วยกิตในภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 ให้แก่

นางสาวอนงค์ภาณุช  ปะนะทังถิรวิทย์  นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อปรับพื้นฐานตามที่หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด  โดยให้ชำระเงินในอัตราหน่วยกิตละ 500 บาท

 

                       4.1.6 การพิจารณาอนุมัติลดหย่อนค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)                ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 

 

                   4.1.7 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าบริการการศึกษา  ในระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560

 

            4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การใช้

และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ....

 

4.2.2   การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย          

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสนอชื่อ

เข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

           4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

4.3.1 การพิจารณาอนุมัติการปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 4 บัญชี

กองคลังและพัสดุ

 

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

                   4.4.1 การพิจารณาเสนอชื่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะโดยได้มาจากการเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เพื่อเป็นกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

 

 4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

                   4.6.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

           5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

           5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

           5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

           5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

           5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

           5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

           5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

  5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

  5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

  5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

  5.12  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

  5.13  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา